Izvēlieties vēlamo informācijas avotu.


Atbalsts
Lai saņemtu savlaicīgu, saturīgu atbildi, lūdzam sniegt pieteikuma risināšanai nepieciešamo informāciju:
 
- norādīt interesējošo kontu (piemers@ipadrese.lv) vai URI, piemēram: "http://smail.lv".
- norādīt sava pieslēguma IP adresi ( ipadrese.lv vai manaip.lv);
- iespējami pilnīgi aprakstīt interesējošo jautājumu;
- pārsūtīt kļūdas paziņojumu, ja tāds ir saņemts;
- lūdzam NEveidot jaunu pieteikumu kā atbildi uz kādu no iepriekš apskatītajiem jautājumiem.




Updated 1 year ago